Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti WELLHOX s. r. o.

 
I.

Základné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade
s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len
občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)


Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy
na jednej strane je spoločnosť WELLHOX s. r. o., IČO 46945881, DIČ 2023663301, so
sídlom Bernolákova 12, 085 01 Bardejov zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27134/P. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcií
Kontakty


 Prevádzková doba :
Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu 00-24 hod
Otváracia doba e-shopu pre úpravu a spracovanie objednávok: PO- PIA: 08.00 – 16.30 hod.
 
Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia SOI:
Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb
podlieha:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu
dozoru
tel. č. 051/772 15 97, fax č. 051/772 15 96.
 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej
činnosti.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými
podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník,
ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:
 osoba zapísaná v obchodnom registri,
 
 osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 
 osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
 
 osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
osobitného predpisu.
 
Podnikateľom sa taktiež pre účely obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s
predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v
objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia
pravidlá uvedené v obchodných podmienkach pre podnikateľov.


Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené
týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou
zmluvou, má prednosť text zmluvy.


Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých
neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a dokument Doručenie, podmienkami
objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v
znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.


Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho,
nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov,
firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade
osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 
Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť
svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Môj
účet.


Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj
súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona 122/2013 Z.z., aby predávajúci spracoval a uchovával
jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti
predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na
ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch,
týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných
tovaroch.


Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania
osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí
bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných
údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1
mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.


Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú zverejnené, poskytnuté
tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom
týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci
postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na
zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do
súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje sú zhromažďované,
spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so
zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci
má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom
citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie
nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.


Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona
122/2013 Z.z vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom
zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom
prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené, ak tomu nebránia zákonné dôvody
a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnené, predávajúci je povinný osobné údaje,
ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať
ihneď, ako to okolnosti dovolia.


V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v
súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.


Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva
požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto
údajom.


Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil
 poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o
účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie,
ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby
"cookies" nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že
spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

 

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami:

BIANO

Návrh ustanovenia o spracovaní osobných údajov pre Partnerov
1. K získavaniu hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou
Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.
2. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ
služby ako spracovateľ.
3. V súvislosti so službou sú spracúvané osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy,
telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o
zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje
sú spracovávané za účelom zaslania formulára pre získanie hodnotenia, jeho analýzy a
vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto
štatistiky a súhrnné hodnotenie neobsahujú osobné údaje.
4. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania
nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných
údajov.
5. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu
uvedeného vo všetkých súvisiacich e-mailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete
tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením
hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu.
6. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracúvané s výnimkou
prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností
vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov).
7. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na https://www.wellhox.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

    III.
Objednávanie

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v
súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na
telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v
internetovom obchode,
 vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 
V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny
tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný
dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo
zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na
jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej
zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na
emailovú adresu predávajúceho.


Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo
ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu
správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.


Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne
vzniknúť.


Registrácia zákazníka
Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "WELLHOX
s.r.o." a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "WELLHOX
s.r.o.", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti.


Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

 


 IV.
Platobné podmienky

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže
kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:


 bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK73 0200 0000 0030 9418 4755 vedený vo VÚB banke,
 bezhotovostne platobnou kartou,
 bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom aktuálnej platobnej
brány
 dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,
 platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste spoločnosti
 
Predávajúci si vyhradzuje právo odosielanie daňového dokladu – faktúry elektronicky, a to do
14 dní od prijatia platby. Faktúra sa nachádza v prílohe e-mailu, ktorý informuje o prijatí
platby za tovar.


Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s
balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak,
rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.


V prípade výpadku informačného systému kedy nastane neočakávaná technická chyba na
stránke a v systéme predávajúci má právo objednávku nevybaviť, resp. ju stornovať. Po
vzájomnej dohode sa môžu dohodnúť na cene, ktorá je obvyklá až po súhlase z oboch strán:
predávajúci a kupujúci.

 

  V.
Dodanie tovaru


Dodanie tovaru prebieha nasledujúcimi spôsobmi:
 zasielanie prepravnou službou
 zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu
 
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Jednotlivé spôsoby dopravy sú
ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému
nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Cena prepravy sa riadi podľa
aktuálneho cenníka v deň objednávky.


Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v
objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na
strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené
v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním
tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.


Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov
tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade
zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci
zásielku od prepravcu prevziať.


Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na
emailovú adresu kupujúceho / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru. V prípade,
že tovar je zakúpený na výdajnom mieste/v prevádzke môže Predávajúci vystaviť
pokladničný doklad.


Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane
nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu,
poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo
okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak
neurobil.


Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav
zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa
priloženého prepravného listu. V prípade zistenia existencie poškodenia zásielky je kupujúci
povinný so zástupcom dopravcu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia. Na
základe takto vyhotoveného záznamu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný
tovar, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou, odmietnuť prevziať tovar s vadou alebo
potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru
u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie, či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je
povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z reklamných
vád mu budú priznané, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu
info@wellhox.sk alebo telefonicky na tel. č.  +421 940 802 903, spísať s dopravcom škodový
protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.
Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje
kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa
nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

  

VI.
Reklamácia tovaru

Reklamačný poriadok je súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho
WELLHOX s. r. o., IČO 46945881, DIČ 2023663301, so sídlom Bernolákova 12,
08501 Bardejov.


Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s
hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri
používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky
stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a
ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.


Tovar, ktorý je Kupujúcim zasielaný na adresu Predávajúceho s dobierkou nepreberáme.
Predávajúci si vyhradzuje právo takéto zásielky na dobierku neprevziať.
 
1. Reklamácia tovaru
 
V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne (výrobok
ďalej nepoužívať), a to u predávajúceho alebo u určenej osoby.

Vašu reklamáciu odporúčame uplatniť na stránke našej sekcie: 

Reklamácia / vrátenie
tovaru


Ďalším spôsobom uplatnenia reklamácie je zaslanie reklamovaného tovaru spolu s
reklamačným formulárom na adresu WELLHOX s. r. o., Bernolákova 12, 08501 Bardejov.


Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu firmy
Bernolákova 12, 08501 Bardejov. V prípade, že kupujúci nevie zabezpečiť prepravu tovaru na
adresu Predávajúceho môže požiadať o zvoz prepravnou službou, ktorá tovar vyzdvihne. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.


Pred odoslaním tovaru na reklamáciu je potrebné vyplniť: REKLAMAČNÝ FORMULÁR -
VZOR NA STIAHNUTIE. 


Po vyplnení všetkých potrebných údajov je potrebné tento formulár vytlačiť a priložiť k
reklamovanému tovaru.


Reklamovaný tovar spolu s reklamačným formulárom zašlite na adresu: WELLHOX s.r.o.,
Bernolákova 12, 08501 Bardejov.


Po prezretí tovaru určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie a bezodkladne informuje
Kupujúceho.


Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je
prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo
u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného
príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená
kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.


POZOR!
Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde
o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a
keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred
uplynutím záručnej doby.


Pre správne odoslanie zásielky si dajte záležať na balení, návod ako zabaliť balík aby sa pri
preprave nepoškodil nájdete tu: 


POKYNY NA STIAHNUTIE: balenie_zasielky


 Ďalšie pokyny pre reklamácie tovaru
 
Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k
jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať:
reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva, podrobný popis chyby a dostatočné
kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). V prípade zvolenia
možnosti reklamácie spotrebiteľ môže dátum kúpy a identifikáciu predajcu, u ktorého
výrobok zakúpil preukázať aj iným vierohodným spôsobom (napr. číslo objednávky, e-
mailová adresa,..).   Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby
tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží
uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia
reklamácie (oprava, výmena dobropis).


O prijatej reklamácií spoločnosť WELLHOX s. r. o. informuje Kupujúceho bezodkladne
telefonicky alebo akoukoľvek inou formou, ktorá Kupujúceho oboznámi so stavom tovaru.
Informácia obsahuje uvedenie dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný,
kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak
kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej
vybavení ihneď v zložitých prípadoch do 3 dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne
do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 


Lehota na uplatnenie reklamácie


 Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia
reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v
prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie
nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je
reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu
zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-
mailom.

Záruka


Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim, ak
na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Záruka sa
nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou
a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):


1. mechanickým poškodením tovaru,
2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou
bežných odchýlok,
3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou,
vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo
predajcom alebo výrobcom určené,
4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o
tovar,
5. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
6. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
7. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v
dôsledku tejto úpravy,
8. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
9. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné
škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo
vylúčené v priloženom návode k použitiu.
 
Práva Kupujúceho pri uplatnení zákonnej záruky ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na
bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo
chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup
možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,


 ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu
chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi
patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné
vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za
opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu
užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne
znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace
jej riadnemu užívaniu,
 ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo
na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

Kupujúci sa musí vystríhať ďalšieho používania veci, na ktorej zistil vadu.
Kupujúci je povinný prevziať si tovar po reklamácii v určenej lehote.
Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál, alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby
kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje
spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú).
Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej
lehote, zvolí ho predávajúci.
 
V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava
poskytnutá.


Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých
prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa
druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane
odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne
existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné
odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s
predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.


Spôsob vybavenia reklamácie


Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže
zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu
odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne
reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže
kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením
preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky
účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je
povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova
uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.  


Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový,
začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.


Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia
uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom
bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď);
ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení
opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 

VII.
Odstúpenie od zmluvy

Vaše právo na odstúpenie od zmluvy odporúčame uplatniť na stránke našej sekcie
Reklamácia / vrátenie tovaru ktorá interaktívnou formou prevedie zákazníka celým
procesom odstúpenia od kúpnej zmluvy pričom v tomto prípade nie je potrebné vypisovanie žiadnych dokumentov vo fyzickej podobe. Stačí len po dokončení procesu
doručiť tovar na adresu prevádzky.


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.)
má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu
do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí
služby. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať
akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej.


Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu
vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Kupujúci má právo v
rámci tejto 14 dňovej lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom
ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom
na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ,
má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do
14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na
dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu
prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasí a ak mu tým
nevzniknú ďalšie náklady. Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti peňažné prostriedky za
tovar a náklady súvisiace s dodaním tovaru od Predávajúceho ku Kupujúcemu. Iné náklady
súvisiace s vrátením tovaru od Kupujúceho nebudú kupujúcemu uhradené (tzn. náklady,
ktoré vynaložil Kupujúci pri vrátení tovaru).

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ
odstúpiť od zmlúv:


a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,


b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom
trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy,


c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,


d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,


f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne
zmiešaný s iným tovarom,


g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,
pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu
cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,


h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj
iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli
uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo
tovary vopred neobjednal,


i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnychzáznamov, kníh alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,


j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj
kníh nedodávaných v ochrannom obale,


k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto
služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,


l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne
poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od
kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na
emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných
podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.


Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na úhradu poštovného, vracia sa vždy iba cena za tovar.


Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné
prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar
predávajúcemu odoslal.


Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a
ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je
predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej
ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu
alebo dovoz tovaru.


 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie
od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny
vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia
podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho
späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.


Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať
vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná
čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j.
štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.
Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle
zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).


Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote
štrnástich dní  a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a
príslušenstva, tak WELLHOX s. r. o. ako  Predávajúci si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia
spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá spoločnosti vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne
vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.


Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi)
vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho.


Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru,
ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.


Pre uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez využitia našej sekcie Reklamácia /
vrátenie tovaru je potrebné vyplniť a stiahnuť priložený Formulár na odstupenie od zmluvy: odstupenie od zmluvy a následne tovar zaslať na adresu prevádzky uvedenej v sekcií Zakladné ustanovenia.


Upozornenie: 
Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru,
zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť
(prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad
rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je
právne vymáhateľný.
 

VIII.

Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

 
V prípade, že výherca vyhrá v súťaži usporiadanej Predávajúcim je tento výherca povinný
vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené Predávajúcim
výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra
prepadne v prospech usporiadateľa. Ďalšie pravidlá si môžete prečítať tu:

Všeobecné pravidlá súťaží FB: WELLHOX Shop

 

IX.
Záručné podmienky

 
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými
právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 
V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom prevzatia
zásielky alebo osobným odberom. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile
tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako
náhrada za čas dopravy. 


Dĺžka záruky sa líši podľa toho, či je kupujúci fyzická alebo právnická osoba. 
Fyzická osoba:
V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba minimálne 24 mesiacov.
Právnická osoba:
Dĺžka záruky pre PO sa riadi obchodným zákonníkom §429 a je stanovená na 12 mesiacov.


Dĺžku záruky možno pri väčšine produktov predlžiť prostredníctvom nadštandardnej služby
Predĺženie záruky. Viac informácií o službe kontaktujte naše zákaznícke centrum.


Stav tovaru:
Nový tovar: takto označený tovar znamená úplne nový tovar v pôvodnom obale, ktorý je
nepoškodený a nepoužívaný. 
Zánovný tovar: krátko používaný či servisovaný tovar, plne funkčný. Záruka 12 mesiacov
 
Licencie k fotografiám
Fotografie na stránke sú chránené licenčnou zmluvou. V prípade
záujmu o fotografie kontaktujte konateľa a výhradného majiteľa zhotovených fotografií.

 

XI.

Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ
 právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil
jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu
alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu
neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej
môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov nájde tu.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 2.5.2023 a rušia predchádzajúce
znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho
upozornenia. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez
ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.